Scholing voor thuiszitters
Belangrijke cookie melding
Regelmatig krijgen wij de vraag om jongeren op onze zorgboerderij te plaatsen. Deze jongeren hebben moeite met het volgen van regulier onderwijs. Dat kan komen door een instabiele thuissituatie, drugs- en drankgebruik, schulden, verveling, psychosociale problemen of een combinatie hiervan.

Bij ons krijgen deze jongeren de ruimte om zichzelf en hun zelfvertrouwen weer een beetje terug te vinden. Samen met anderen zijn ze bezig op de boerderij en worden ze gewaardeerd om de resultaten van hun harde werken. Daardoor krijgen ze de regie over hun leven terug en durven ze weer vooruit te kijken. Dat motiveert ze om hun scholing ook weer op te pakken.

Op de Golden Raand bieden we een combinatie van lesmaterialen, online oefenprogramma's en concrete werkzaamheden aan. De jongeren oefenen met sociale vaardigheden en werken aan hun emotionele ontwikkeling. De programma's die we gebruiken zijn:
  • Rekentuin (voor wiskunde en rekenen)
  • Taalzee (voor taalontwikkeling)
  • Deviant Startrekenen (complete rekenmethode)
  • Deviant Nederlands (complete taalmethode)
  • Nieuwsbegrip (begrijpend lezen aan de hand van actuele nieuwsberichten)
  • Social Media Training (in groep omgaan met social media)
  • Rots en Water (weerbaarheidstraining).

Daarnaast werken de jongeren via een portfolio aan hun werknemers-, praktische- en sociale vaardigheden en geven we sollicitatietraining. Zij vergroten hun kansen om door te stromen naar het MBO1, wat wij aanbieden in samenwerking met BEZINN en Terra Next.
BG002
HBD004
BB008