Klachtenprocedure
Belangrijke cookie melding
Klachtenprocedure de Golden Raand

Iedere cliënt die met de De Golden Raand te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot De Golden Raand.
Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan zijn gebaseerd op goede gronden, misverstanden of onjuiste gronden. Wat het ook is, het is belangrijk dat de ontevredenheid wordt weggenomen, misverstanden worden opgelost of dat er actie wordt ondernomen als de ontevredenheid is gebaseerd op goede gronden.
Als jij/u een klacht hebt/heeft over de De Golden Raand, blijf dan niet zitten met jouw/uw klacht maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan plaatsvinden wordt in deze Klachtenprocedure uitgewerkt, zodat jij/u weet hoe een klacht bespreekbaar kan worden gemaakt en wat daar vervolgens mee gebeurt.

Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe op zorgvuldige wijze met klachten wordt omgegaan en wat van hen wordt verwacht. Deze Klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.
De Golden Raand hanteert vanuit de verschillende wetgevingen drie klachtenprocedures. De Golden Raand is voor alle drie de klachtenprocedures aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. 

Klachtenprocedure Jeugd is voor cliënten die ondersteuning krijgen door De Golden Raand gefinancierd vanuit gemeentelijke jeugdhulp. De Golden Raand is aangesloten bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.
Klachtenprocedure Wmo is voor cliënten die ondersteuning krijgen door De Golden Raand gefinancierd vanuit gemeentelijke Wmo. De Golden Raand is aangesloten bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.
Klachtenprocedure Wlz is voor cliënten die ondersteuning krijgen door De Golden Raand gefinancierd vanuit het zorgkantoor. De Golden Raand is aangesloten bij de
geschillencommissie klachtenportaal zorg
HBD008
LP001
HBD003