In- en exclusiecriteria
Belangrijke cookie melding
In- en exclusiecriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de groep dagbesteding/locaties of in de ambulante setting waarbinnen wij zorg bieden.

Inclusiecriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij de Golden Raand: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school.

Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.

 Algemene exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet kunnen plaatsen zijn cliënten waar sprake is van:

  • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
  • verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
  • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
  • vertonen van suïcidaal gedrag;
  • actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
  • zintuigelijke beperkingen als blind zijn, of doofblind zijn;
  • florerende psychoses;
  • agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
  • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.
  • Mensen met gedragsproblemen zullen minder snel een plek bij ons vinden.
Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.In- en exclusiecriteria


HB009
HBD007
HBD008